FUNDACJA ‚NIEZALEŻNE FORUM AKADEMICKIE’

FUNDACJA ‚NIEZALEŻNE FORUM AKADEMICKIE’ została przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 19.10. 2005 r. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS:0000243627 Nadzór nad fundacją sprawuje odpowiedni minister d/s nauki.
NFA prowadzi i popiera działania zmierzające do poprawy jakości nauki i edukacji, a w szczególności opowiada się za:

zmianami systemowymi w nauce i edukacji w kierunku systemu anglosaskiego

wprowadzeniem zaleceń Europejskiej Karty Naukowca do polskiego ustawodawstwa i egzekucją przestrzegania tych zaleceń w uczelniach i instytutach naukowych

modelem kariery akademickiej opartym na autentycznym dorobku naukowym i dydaktycznym

stymulacją mobilności kadry naukowej

jawnością dorobku naukowego kadry naukowych

przejrzystością kryteriów i rezultatów oceny nauczycieli akademickich i jednostek naukowych

rekrutacją kadry naukowej na podstawie jawnych, otwartych konkursów

dostępem do procedur odwoławczych we wszystkich kwestiach związanych z zatrudnieniem i finansowaniem

kompatybilnością stopni i tytułów naukowych z krajami przodującymi w nauce

systemem kanclersko-rektorskim w państwowych szkołach wyższych, przy obsadzaniu stanowisk rektorskich w wyniku konkursów, a nie w wyniku wyborów

wprowadzeniem instancji mediatora akademickiego podobnie jak to ma miejsce w uczelniach amerykańskich i wielu europejskich

 

Formy aktywności Fundacji NFA

Fundacja NFA realizuje swoją misję poprzez następujące formy aktywności:

 • prowadzenie stron internetowych stale wzbogacanych o nowe treści
 •  

 • opracowywanie stanowisk wobec aktualnych wydarzeń życia akademickiego
 •  

 • komentowanie w mediach aktualnych problemów życia akademickiego
 •  

 • przygotowywanie publikacji prasowych
 •  

 • prezentowanie rezultatów dyskusji prowadzonych na portalu – społeczeństwu, politykom i w kręgach opiniotwórczych
 •  

 • udział ekspertów w konferencjach, kongresach
 • Fundacja ‚Niezależne Forum Akademickie’ stawia sobie za cel stymulowanie głębokich zmian w systemie nauki i edukacji w Polsce. NFA nie jest związane z żadną partią, z żadną strukturą akademicką i taką niezależność chce zachować. NFA to wolny głos środowiska akademickiego adresowany zarówno do studentów, doktorantów, naukowców, nauczycieli akademickich, jak i decydentów otwartych na głębokie reformy nauki i edukacji w Polsce.

  Jak wspierać NFA:

  PRACĄ,

  aktywną działalnością na portalu NFA ( prace redakcyjne, przekazywanie wiadomości, porad, obsługa techniczna portalu) , reklamą NFA,

  FINANSOWO

  poprzez darowizny finansowe, które można wpłacić na konto bankowe :

  Niezależne Forum Akademickie, 30-069 Kraków, ul.Smoluchowskiego 4/1
  Bank PEKAO SA w Krakowie 88 1240 1431 1111 0010 0818 8015 ( konto w zł)
  darowizna dla : ‚Niezależne Forum Akademickie’ 

  Zarząd Fundacji NIEZALEŻNE FORUM AKADEMICKIE  

Prezes Zarządu – Józef Wieczorek, (Kraków) 

 

Członek Zarządu – Paweł Moskała  (Wroclaw)

Członek Zarządu – Elżbieta Zarosińska (Główna Księgowa ) – Kraków 

Rada Fundacji:  

Przewodniczący Rady Fundacji – Cezary Wójcik (USA)

członkowie Rady:

Hanna Ambroż (Oxford)

Marcin Brynda – (USA)

Grzegorz Gładyszewski  (Lublin)

Krzysztof Schmidt-Szałowski  (Warszawa)

Artur Śliwiński (Warszawa)

 

 

Reklama